<kbd id='39c72c9674'></kbd><address id='39c72c9674'><style id='39c72c9674'></style></address><button id='39c72c9674'></button>

     CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM ?e?ení
     ?esky Slovensky Magyar English Deutsch
     CAD eShop

     中文字幕免费无线观看

     CAD Studio je nejvìt?ím dodavatelem CAD/CAM produktù Autodesk na èeském a slovenském trhu. Na?e strojírenská ?e?ení jsou postavena na nástrojích Autodesk a na propojení PDM a ERP systémù. Poskytujeme rovnì? CAD ?kolení, konzultace, zakázkov? v?voj CAD nadstaveb a ?irokou ?kálu dal?ích CAD slu?eb.

     中文字幕免费无线观看

     CAD Studio je dodavatelem CAD/BIM ?e?ení Autodesk pro stavební projekci a architektonické navrhování. Od jednoduch?ch 2D CAD aplikací a TZB nástrojù, p?es 3D CAD pro in?en?rské stavby, vizualizaèní software, a? po v?konné BIM aplikace umo?òující t?movou spolupráci, kompletní návrh a anal?zu datového modelu budovy i její pozdìj?í správu.

     中文字幕免费无线观看

     Na?e GIS a CAFM ?e?ení pro správu majetku, ?ízení a plánování jsou postavena na produktech a technologiích firmy Autodesk. ?e?ení pro intranet, internet, správu dokumentù, databázové a mobilní aplikace stavíme na osvìdèen?ch technologiích firmy Microsoft a Oracle.

     Média a Design

     ?e?ení Autodesk pro multimédia, filmové efekty, TV reklamu, tvorbu poèítaèov?ch her a VR. Systémy pokroèilého 3D designu, vizualizací a virtuálních prototypù, zejména pro automobilov? prùmysl.
     • CAD pro strojírenství
     • CAD/BIM pro stavebnictví
     • GIS/FM, správa majetku
     • Média+Design
     Promo akce, slevy, zv?hodnìní
     do 24.1.2020Novoroèní sleva a? 40% na CAD/CAM/BIM
     do 21.3.2020CAD/BIM produkty ?ady LT ji? od 360?/rok
     do 31.3.2020Sleva 10 % na 3leté subscription
     do 6.5.2020Zv?hodnìn? p?echod z Maintenance na Subscription
     P?ehled GoCeny P?EHLED PROMO CEN
     Seminá?e, webiná?e, ?kolení a v?stavy
     21.1.2020 Brno: BIM v rukou investora
     22.1.2020 ?.Budìjovice: Autodesk Revit/ Revit LT 2020 - ...
     23.1.2020 Brno: Infraworks - základní ?kolení
     27.1.2020 Brno: Autodesk Inventor 2020 (3 dny) - ?kolení pro ...
     P?ehled Akce Webiná?e Webiná?e

     Dle oboru: CAD ? MFG ? AEC ? MM ? GIS ? HW RSS kanál
     Události a novinky(archiv)
     14.1.2020
     CAD

     FLASH PROMO: U?et?ete a? 40 % na CAD software Autodesk

     U?et?ete a? 40 % na Va?em novém návrhovém software - platí jen do 24.1.!Vá? nov? CAD, CAM èi BIM software Autodesk si nyní mù?ete po?ídit levnìji v rámci akce "FLASH PROMO: U?et?ete a? 40 % na CAD software". Bìhem této krátké, 11denní slevové akce mù?ete zakoupit zv?hodnìné subscription licence oblíben?ch CAD, CAM a BIM aplikací Autodesk - ...
     vícevíce
     8.1.2020
     MFG

     Autodesk EAGLE je nyní souèástí Fusion 360

     Pokraèuje fúzování CAD/CAM nástrojù na platformì Fusion 360. Po zmìnì licencování FeatureCAM (viz) je ode dne?ka souèástí Fusion 360 i aplikace Autodesk EAGLE pro návrh elektronick?ch obvodù a desek plo?n?ch spojù (PCB). Autodesk Fusion 360 tak nyní pokr?vá nejen oblasti CAD/CAM, vizualizací, generativního navrhování, pokroèil?ch simulací (CAE), ...
     vícevíce
     7.1.2020
     MFG

     Zmìna licencování produktu Autodesk FeatureCAM

     Od dne?ního dne dochází ke zmìnì ve zpùsobu licencování CAM produktu FeatureCAM. Spoleènost Autodesk se dlouhodobì sna?í zjednodu?ovat licenèní politiku. Z tohoto dùvodu dochází podobnì jako v p?ípadì stì?ejních programù spoleènosti, ke zjednodu?ení licencování i v p?ípadì FeatureCAMu.Novì je mo?né Autodesk FeatureCAM zakoupit pouze v jedné ...
     vícevíce
     2.1.2020
     CAD

     CAD Studio nyní pùsobí i v Ma?arsku

     Po loòsk?ch dvou akvizicích z oblasti CAM pokraèujeme i v novém roce v roz?i?ování pùsobnosti CAD Studia. Na?e mezinárodní aktivity nyní posilujeme p?evzetím byznysu firmy Varinex, nejvìt?ího ma?arského Gold partnera Autodesku a dodavatele CAD, BIM a GIS ?e?ení.Spoleènost CAD Studio se stává 100% vlastníkem spoleènosti ?Varinex ? CAD Studio?, ...
     vícevíce
     23.12.2019
     CAD

     Kdo vyhrál chytré hodinky Garmin?

     V polovinì listopadu jsme na na?em CAD eShopu vyhlásili akci se slosováním o chytré hodinky Garmin Vivoactive 4. V?ichni, kdo do 20. prosince na CAD eShopu objednali novou licenci nebo prodlou?ení licence libovolného softwaru, zúèastnili se slosování sv?ch objednávek.Toto slosování probìhlo dnes a jeho vítìzem se stává panVladimír K. z ...
     vícevíce
     CAD Studio s.r.o.

     Firma CAD Studio s.r.o. je autorizovan? dealer Autodesk (ji? 25x po sobì ocenìna jako nejvìt?í dealer Autodesku v ?R a SR: 1994-2019), Autodesk Partner, Autodesk Training Center a Autodesk Developers více ne? 29let?mi zku?enostmi a t?mem 120 specialistù. Proè nakupovat právì u firmy CAD Studio?

     CAD Studio dodává kompletní ?e?ení - software, hardware, ?kolení, slu?by - pro CAD/CAM, BIM, GIS/FM, PDMa multimédia, zalo?ená na technologiích firmy Autodesk (digitální prototypy, BIM, AutoCAD, Inventor, Revit, Civil 3D, Fusion 360, 3ds Max, Vault, Plant, Simulation, cloud...) aaplikaèní nadstavby pro konkrétní profese (i vlastní v?voj).

     Kontakt

     PRAHA - Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, tel: 910 970 111
     BRNO - Sochorova 23, 616 00 Brno, tel: 910 970 111
     OSTRAVA - Hornopolní 34, 702 00 Ostrava, tel: 910 970 111
     ?.BUD?JOVICE - Pra?ská t?. 16, 370 04 ?eské Budìjovice, tel: 910 970 111
     PARDUBICE - Rokycanova 2730, 530 02 Pardubice, tel: 910 970 111
     PLZE? - Teslova 3, 301 00 Plzeò, tel: 910 970 111
     SLOVENSKO (Bratislava + ?ilina + Ko?ice) - tel. +421 2 6381 3628
     MA?ARSKO (Budape??: Varinex-CAD Studio) - tel. +36 1 273 3400


     Facebook Twitter YouTube LinkedIn Pinterest Instagram
     © Copyright 2020 CAD Studio s.r.o. | kontakt | webmaster | ochrana soukromí